Jeżeli Pan/Pani podaje nam swoje dane osobowe ich administratorem jest BRAINHINT Sp. z o.o. z siedzibą 41-506 Chorzów, ul. Stalowa 16. Kontaktując się z nami wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w określonym przez Panią/Pana bądź przepisy prawa celu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności, z którą można się zapoznać poniżej.

Strona www.brainhint.com używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W BRAINHINT SP. Z O.O.

 

Szanowny Kliencie,

BRAINHINT Sp. z o.o. respektuje i chroni Twoją prywatność, przestrzega zasad określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez BRAINHINT Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, jako administratora danych.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • wykonania umowy, której jesteś stroną, w tym obsługiwania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń,
 • wykonania przez nas obowiązku prawnego, w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością,
 • podjęcia na Twoje życzenie działań mających na celu ewentualne zawarcie umowy (złożenie oferty, udostępnienie testowej wersji oprogramowania, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną),
 • kontaktowania się z Tobą, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem wykonania obowiązków ustawowych oraz gdy jest to konieczne w związku z dochodzeniem roszczeń bądź ze złożoną reklamacją w celu uzyskania opinii specjalisty bądź producenta.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, REGON oraz ewentualnie numer telefonu, e-mail i numer rachunku bankowego.
 • Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zakupem towarów lub usług bądź Twoja prośbą o przygotowanie oferty lub informacji.

Dobrowolność podania danych osobowych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, lecz ich podanie może być konieczne dla realizacji ww. celów (np. do zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji, nadania uprawnień dostępu) oraz wypełnienia prawnych zobowiązań ciążących na BRAINHINT Sp. z o.o. związanych z rozliczeniami pieniężnymi, podatkami i rachunkowością.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną – przez czas wykonywania tej umowy przedłużony o okres rękojmi za wady bądź gwarancji (w zależności od tego, który jest dłuższy), nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości,
 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ewentualnego zawarcia umowy i złożenia oferty – przez okres 3 miesięcy od upływu daty ważności oferty,
 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa

 • Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych i – w ramach obowiązujących przepisów prawa – do ich przenoszenia, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadasz także prawo – w granicach przepisów ustawy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kontakt

Gdybyś chciał się z nami skontaktować w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, to możesz to zrobić, pisząc na adres pocztowy administratora Twoich danych podany wyżej, adres elektroniczny owa@brainhint.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 886 200 232.